AKTUALNOŚCI

 

Oczyszczalnia przydomowa, a podłączenie do kanalizacji?

Rozważając wykonanie oczyszczalni na swojej posesji Inwestorzy mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących zarówno kwestii formalnych jak i technicznych. Często pojawia się również dylemat czy jeśli zostanie zamontowana oczyszczalnia, a powstanie kanalizacja to czy Urząd może nakazać się do niej podłączyć. W tym wpisie postaramy się przeanalizować tą kwestię.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

        2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

 

Z zapisów Ustawodawcy jednoznacznie wynika, że jeśli istnieje sieć kanalizacyjna - wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci. Często Klienci zwracają się do nas z zapytaniem czy mogą odłączyć się od kanalizacji i wykonać swoją oczyszczalnię – jednak niestety nie jest to formalnie możliwe. Jeśli natomiast sieć kanalizacyjna NIE ISTNIEJE lub jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona to właściciel nieruchomości decyduje o tym czy wyposażyć swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków czy w szambo. Co istotne jeśli Inwestor dokona wszelkich formalności dotyczących zgłoszenia oczyszczalni i wybuduje urządzenie zgodnie z prawem spełnia warunki Ustawodawcy i w tej sytuacji przyłączenie nieruchomości nawet do nowopowstałej w późniejszym terminie sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.  Akt Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że to właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku m. in. poprzez przyłączanie swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej bądź jeśli kanalizacji nie ma to właściciel nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie ma możliwość wybudowania na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie bardziej proekologicznym rozwiązaniem, niż tradycyjne szambo. Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest mniej uciążliwa dla otoczenia, nie powoduje rozprzestrzeniania odorów i chroni glebę przed skażeniem ściekami nieczyszczonymi. Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest również tańsza w eksploatacji. Ponadto oczyszczalnie naszej produkcji zapewniają następujący stopień redukcji: ChZT-95%, BZT5-96%, Zaw-98%, Nog-84%, Pog-80% (z koagulantem PIX113) więc spełniają z nawiązką wymogi normy PN EN 12566-3+A2:2013 co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.