AKTUALNOŚCI

 

Dofinansowanie do deszczówki program "MOJA WODA"

W 2020 roku wystartował program „MOJA WODA” – czyli dofinansowanie do przydomowych instalacji retencyjnych.  Kwota dotacji obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000,00 zł. Program zaplanowany jest na lata 2020-2024, wnioski można składać w trybie ciągłym obejmującym okres od 1 lipca 2020 do 31 maja 2024 roku lub do wyczerpania środków. Koszty kwalifikowane obejmują: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dzięki współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska realizuje w ramach programu „Moja woda” dofinansowanie do wszelkich instalacji służących do gromadzenia wody deszczowej. Program ma na celu przede wszystkim zwiększenie retencji na posesji, wykorzystanie zgromadzonej wody roztopowej i opadowej, ochronę zasobów wody i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Głównym celem strategicznym jest oczywiście podniesienie poziomu ochrony środowiska naturalnego przed skutkami drastycznie zmieniającego się klimatu czy innych zagrożeń naturalnych. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia w obrębie nieruchomości skutkujące zatrzymaniem wody opadowej przed odprowadzeniem poza jej teren np. do kanalizacji czy rowów odwadniających. Beneficjentami programu są osoby fizyczne (właściciel, współwłaściciel nieruchomości). Dotacja przysługuje również na nowowybudowane domy z pełnym orynnowaniem dachu ale warunkiem koniecznym jest oddanie do użytku przed dniem rozliczenia wypłaty dotacji. Więcej informacji Beneficjenci mogą uzyskać na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (WFOŚ) właściwych dla województwa w którym zlokalizowana jest nieruchomość na której planujemy realizację przedsięwzięcia. Formularz należy złożyć zarówno w wersji papierowej i elektronicznej (konieczne jest założenie konta w portalu Beneficjenta).

Więcej informacji na: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

 

Dla woj. śląskiego odpowiednim oddziałem terenowym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html